USBF

        
 | 

Huishoudelijk reglement

E-mail Afdrukken PDF

Huishoudelijk reglement USBF (versie Januari 2014)

Naam, zetel, duur
Artikel 1
De vereniging draagt de naam Utrecht Studenten Basketball Federatie. Zij is gevestigd te Utrecht. De vereniging, haar doel en de middelen waarmee zij dit doel tracht te bereiken, zijn omschreven in de statuten.

Verenigingsjaar
Artikel 2
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend.

Lidmaatschap
Artikel 3.
USBF is een vereniging die zich inzet voor studenten van de Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht. Zij houdt zich daarbij aan de regel dat minstens 80% van de leden studeert aan de Hogeschool of de Universiteit Utrecht. Het bestuur behoudt zich het recht om nieuwe leden te weigeren op grond van bovenstaande regel.

Artikel 4.
Iemand die lid wenst te worden, kan zich aanmelden op de site van de vereniging, eventueel kan bij het bestuur om een fysiek aanmeldingsformulier worden verzocht. Bij deze aanmelding dienen alle gegevens ingevuld te worden, wetende: naam, voornaam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en rekeningnummer . Indien een aanmelding is binnen gekomen behoudt het bestuur het recht om de aanmelding te weigeren.

Artikel 5
Zij die begunstigend lid wensen te worden, melden zich bij de secretaris. Het bestuur beslist over hun toelating.

Artikel 6
Het lidmaatschap eindigt:
A door daarvan schriftelijk kennis te geven aan de secretaris;
B door het aflopen van het verenigingsjaar;
C door royement;
D door overlijden;
In voorkomende afwijkende gevallen beslist het bestuur.

Artikel 7
Alle gewone leden hebben het recht:
A tot het deelnemen aan de wedstrijden, toernooien, trainingen en overige verenigingsactiviteiten;
B tot het bijwonen van wedstrijden in competitie- en toernooiverband;
C tot het indienen van een ballotageaanvraag betreffende een voorgedragen kandidaatslid;
D tot het schriftelijk indienen van voorstellen bij het bestuur;
E een algemene ledenvergadering te doen bijeenroepen volgens de geldende regels;
F tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering

Alle gewone leden hebben de volgende taken:
De functies zoals aangegeven door het bestuur te vervullen, wetende de functies van scheidsrechter, tafeljury, zaalwacht en alle andere functies die het bestuur aanwijst.

Artikel 8
Alle gewone leden verbinden zich financieel voor, afhankelijk van de keuze op het aanmeldingsformulier, dan wel het hele verenigingsjaar dan wel voor een (aangegeven) deel daarvan. Bij het inleveren van het aanmeldingsformulier dient een machtiging voor de contributie te worden ingeleverd, deze wordt geÔnd omstreeks oktober. Indien de contributie niet automatisch wordt geÔnd, dan wordt er een factuur opgemaakt. Deze dient op tijd te worden betaald anders volgt schorsing van het lid.
BeŽindiging van het lidmaatschap geeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie.

Artikel 9
Lidmaatschap gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Artikel 10
De begunstigde leden hebben het recht tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering; Zij hebben evenwel geen stemrecht

Bestuur
Artikel 11
Het bestuur bestaat ten minste uit:
A een voorzitter;
B een secretaris;
C een penningmeester;

Met eventueel aangevuld door:
D een wedstrijdsecretaris
E een website beheerder

Artikel 12
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging of een door haar aangewezen gemachtigde.

Artikel 13
Het bestuur is belast met de uitvoering van dit reglement, benevens van alle andere regels waarin dit reglement niet voorziet.

Boetes en straffen
Artikel 14
Spelers dienen aanwezig te zijn bij hun wedstrijden en toegewezen functies. Indien zij hier niet aanwezig zijn, en zich tevens niet tijdig hebben afgemeld, worden er strafpunten aan hun team toegekend. Gebeurt dit tot drie keer toe in een verenigingsjaar dan heeft het bestuur de mogelijkheid om het team uit de competitie te halen.

Strafpunten bij afwezigheid (zonder tijdige afmelding):
Jury functies: 2 punt aftrek (met tijdige afmelding 1)
Wedstrijd: 2 punten aftrek
Zaalwacht: 3 punten aftrek

Artikel 15
Wanneer de vereniging schade oploopt, voor welk geval ook, behoudt het bestuur zich het recht voor de schade te verhalen.

Artikel 16
Leden dienen ten allen tijde een geldige Olympos sportkaart bij zich te dragen. Boetes die zich hieruit voordoen worden verhaald op de betreffende leden.

Artikel 17
Leden die zich bij wedstrijden of andere verenigingsactiviteiten aan wangedrag schuldig maken, kunnen door het bestuur voor de tijd van maximaal een maand geschorst worden en bij herhaling geroyeerd worden.

Artikel 18
Leden die zich in of buiten de vereniging schuldig maken aan ernstig wangedrag, kunnen door het bestuur worden geroyeerd.

Algemene ledenvergadering
Artikel 19
Algemene ledenvergaderingen worden zo dikwijls gehouden als het bestuur dit wenselijk oordeelt, echter minstens een maal in het verenigingsjaar.

Artikel 20
Voorstellen tot wijzigingen in statuten en reglementen moeten schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.

Overige bepalingen
Artikel 21
Ieder lid heeft het recht zich een reglement, statuten en eventuele wijzigingen of herdrukken daarvan aan te schaffen. Het huishoudelijk reglement staat gepubliceerd op de website. De statuten zijn opvraagbaar bij de secretaris. Het bestuur kan hiervoor kosten in rekening brengen. De leden kunnen zich in geen geval beroepen op het niet kennen van de statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 22
De vereniging is niet aansprakelijk voor ongeval of schade van welke aard dan ook, aan haar leden overkomen, tijdens training, wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten.

Artikel 23
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 juli 2011.

Laatst aangepast ( donderdag, 23 januari 2014 01:38 )